אחריות תאגידית

קבוצת אינפיניה

קבוצת אינפיניה מתרכזת במיחזר, קרטון ואריזה.
פעילות הקבוצה מאפשרת מגוון פתרונות לאתגרי סביבה משמעותיים בישראל על ידי צמצום הפסולת המועברת להטמנה
ושימוש חוזר בחומרים יקרי ערך.
עקרונות הכלכלה המעגלית מוטמעים בתוך הליבה העסקית של פעילות הקבוצה באופן מלא ומקיף, ובכך מתקיימת שרשרת ערך מעגלית ייחודית ואינסופית שתחילתה וסופה הם במשאב פסולת הנייר והקרטון של ישראל.
פעילות הקבוצה עולה בקנה אחד עם התגברות מגמת הרגולציה להסדרת השקיפות החברתית-סביבתית של תאגידים ציבוריים בישראל והביקוש הציבורי לאחריותיות מצדם של תאגידים עסקיים.
דוחות האחריות התאגידים מהווים הזדמנות של ממש לשקף ולשתף אודות הביצועים וההישגים של הקבוצה בתחומי הסביבה והחברה.